CAM KẾT CỦA ECOACH

 • HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng pháp lý bằng văn bản có chữ ký xác thực từ 2 bên.

 • TRUNG THỰC

  Cam kết về trình độ giảng viên và các lộ trình học.

 • DẠY MIỄN PHÍ

  Trong trường hợp học viên không đạt đầu ra 1 khoá học trong combo.

 • GIỜ DẠY

  Cam kết đủ số giờ dạy và đủ số buổi được hướng dẫn tự học tại nhà.

 • BẢO LƯU

  Bảo lưu với điều kiện bắt đầu dưới 05 buổi và hoàn thành đủ học phí.